Jesteś tutaj: StartAktualnościOgłoszenie o naborze na stanowisko inkasenta

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inkasenta

jobZarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Postominie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inkasenta

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie minimum średnie,
  2. dobry stan zdrowia,
  3. niekaralność za przestępstwa umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. prawo jazdy kat. B,
  2. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  3. łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, odporność na stres, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. systematyczne dokonywanie odczytów z urządzeń pomiarowych i rozliczanie za pomocą  komputera,
  2. pobieranie opłat z tytułu  dostarczania wody i odbioru ścieków,
  3. pobieranie opłat za zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych.
 1. Wymagane dokumenty:
  1.  list motywacyjny,
  2.  kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
  3.  kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  4.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne umiejętności,
  5.  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
  6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 1. Oferty należy składać do dnia 15.12.2015 r. w siedzibie Spółki w Postominie, pok. nr 1, lub listownie na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 76-113 Postomino 94.
 1. Inne informacje.

Nabór przeprowadzony zostanie dwuetapowo:

I  etap -  kwalifikacja formalna

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki pod adresem                  http://bip.gpk.postomino.pl, stronie internetowej  Spółki www.gpk.postomino.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GPK  Sp. z o.o. -Postomino 94.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji Rekrutacyjnej

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. (Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu - numeru telefonu.)

Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GPK.

 

Do pobrania:

Free business joomla templates