Jesteś tutaj: StartKlauzule informacyjne

Klauzula informacja

Ogólna klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - email

 


 

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679" informuję, iż:

1. Administratorem (AD) Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie mające swoją siedzibę: 76-113 Postomino, Postomino 94, tel: 59 8109252, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;

2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Roman Borowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., z Inspektorem można się też kontaktować na adres AD;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z działalnością AD określonych w Statucie Spółki. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) oraz art. 6 ust.1 lit. a,b,c,d,e; art.9 ust2. rozporządzenia 2016/679, Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730);

4. odbiorcy danych – dane osobowe nie będą udostępniane poza podmiotami uprawnionymi z mocy prawa, oraz podmiotom, z którymi AD ma podpisane umowy powierzenia np. obsługa informatyczna i prawna. Dane nie będą udostępniane do państw trzecich;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane stosownie do obowiązujących przepisów, w tym określonych w instrukcji kancelaryjnej dla każdej ze spraw, z jaką Pani/Pan zwraca się do AD;

6. przysługują Pani/Panu prawa określone w art 15-22 rozporządzenia 2016/679 [dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania], jednak niektóre mogą być ograniczone w zależności od sprawy, z jaką zwracają się Państwo do AD – w każdym takim przypadku, niezależnie będą Państwo informowani o tym fakcie. Powyższe prawa można  zrealizować poprzez wniosek złożony do AD. Wniosek można złożyć w formie tradycyjnej bądź za pomocą komunikacji elektronicznej – w tym przypadku, o ile zajdzie potrzeba, przyjęcie wniosku może wymagać uprzedniego potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy - art. 12 ust. 2 oraz 3 rozporządzenia 2016/679;

7. w niektórych przypadkach nie będą przysługiwały Pani/Panu prawa do:

a) usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679) ;

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;

c) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679;

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa tel: 22 8607086) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.;

9. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest albo dobrowolny, albo będzie wymogiem ustawowym określonym w stosownych przepisach z pełnymi konsekwencjami z tego faktu wynikającymi – np. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, późniejsze jej wycofanie może być równoznaczne z brakiem możliwości załatwienia sprawy, z jaką zwracają się Państwo do AD;

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób tradycyjny, zautomatyzowany, a o ewentualnym podejmowaniu decyzji opartych o profilowanie będą Państwo poinformowani.

Free business joomla templates