Jesteś tutaj: StartZadania

Zadania GPK

Przedmiotem działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego jest:

 • 25.99.Z*      Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 36.00.Z*      Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 37.00.Z         Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 38.11.Z*      Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z*      Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z*      Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z*      Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.Z         Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z*      Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 39.00.Z         Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • 41.10.Z         Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z*      Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z*      Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.13.Z*      Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z*      Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 43.11.Z         Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z         Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.Z*      Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z*      Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z*      Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.9..            Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
 • 45.20.Z*      Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.1.. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
 • 46.3.. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.6.. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
 • 46.7.. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
 • 46.9.. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 49.39.Z*      Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.41.Z*      Transport drogowy towarów
 • 52.10.B*      Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • 52.21.Z*      Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 55.10.Z*      Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z*      Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z*      Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z         Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.10.A*      Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.2.. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
 • 56.3.. Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 68.20.Z         Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z*      Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 70.22.Z*      Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.1.. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.2.. Badania i analizy techniczne
 • 73.1.. Reklama
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.Z         Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 77.21.Z         Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.1.. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
 • 81.10.Z*      Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.2.. Sprzątanie obiektów
 • 81.30.Z         Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.30.Z         Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.92.Z         Działalność związana z pakowaniem
 • 85.5.. Pozaszkolne formy edukacji
 • 85.60.Z*      Działalność wspomagająca edukację
 • 90.01.Z*      Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z*      Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z*      Działalność obiektów kulturalnych
 • 93.1.. Działalność związana ze sportem
 • 93.2.. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.03.Z* Pogrzeby i działalność pokrewna
Free business joomla templates